ชื่อ-สกุล : มิสทัศน์ทยา จินดาพงศ์

สังกัดหน่วยงาน : งานทะเบียนและวัดผล

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )

more...