ชื่อ-สกุล : มิสประมวล พวงสี

สังกัดหน่วยงาน :

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ( ม.ราชภัฎอุดรธานี )

more...