รหัสประจำตัว : 1371

ชื่อ-สกุล : ม.ภาคภูมิ สิงห์สา

ฉายา : โต้ง

สังกัดหน่วยงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ( มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 54109000496274

more...