รหัสประจำตัว : 1383

ชื่อ-สกุล : มิสนงลักษณ์ สมบูรณ์

ฉายา : น้ำฝน

สังกัดหน่วยงาน : งานทะเบียนและวัดผล

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 55109000200551

more...