ชื่อ-สกุล : มิสฐาปนี สิทธิเลิศ

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.3 , กลุ่มสาระภาษาไทย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...