ชื่อ-สกุล : มิสฐาปนี จันทร์แว่น

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระภาษาไทย , งานบริหารระดับชั้น ป.3

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...