ชื่อ-สกุล : มิสชญาณิศา คันธวงค์

สังกัดหน่วยงาน : งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น )

more...