ชื่อ-สกุล : มิสเกศวดี แก้วศรี

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.3 , กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ )

more...