ชื่อ-สกุล : มิสธิดาพร ดอนไชย

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระภาษาไทย , งานบริหารระดับชั้น ป.2

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...