ชื่อ-สกุล : มิสสวรักษ์สิตา ภัสรศักย์ วงษ์ฤทธิ์

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ , งานบริหารระดับชั้น ป.5

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...