ชื่อ-สกุล : มิสสวรักษ์สิตา ภัสรศักย์ วงษ์ฤทธิ์

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.6 , กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...