ชื่อ-สกุล : มิสนันทิยา ไทยใหม่

สังกัดหน่วยงาน :

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์ ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...