ชื่อ-สกุล : มิสประไพพิมพ์ แดงสนั่น

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ , งานบริหารระดับชั้น ป.3

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์ ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )

more...