ชื่อ-สกุล : Mr.Jonas Emil Enehaug

สังกัดหน่วยงาน :

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาตรบัณฑิต ( THE UNIVERSITY OF AUCKLAND )

more...