รหัสประจำตัว : 1461

ชื่อ-สกุล : มิสสุนิสา ลอยเลิศ

ฉายา : มด

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.6 , กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ , กลุ่มสาระภาษาไทย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...