ชื่อ-สกุล : มิสสาธินี ยศวิทยากุล

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.6 , กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ , กลุ่มสาระภาษาไทย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาตรี ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...