ชื่อ-สกุล : Mr.Jacek Andrzej Pierzynski

สังกัดหน่วยงาน :

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : นิติศาสตรมหาบัณฑิต ( UNIVERSITY OF GDANSK )

more...