รหัสประจำตัว : 1467

ชื่อ-สกุล : มิสปรางค์หทัย ทาคำฟู

ฉายา : นิ่ม

สังกัดหน่วยงาน : งานร้านค้าสวัสดิการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )

more...