ชื่อ-สกุล : มิสปรางค์หทัย ทาคำฟู

สังกัดหน่วยงาน : งานร้านค้าสวัสดิการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )

more...