รหัสประจำตัว : 1474

ชื่อ-สกุล : ม.นัฐพล เครือสาร

ฉายา : แบงค์

สังกัดหน่วยงาน : งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...