ชื่อ-สกุล : ม.นัฐพล เครือสาร

สังกัดหน่วยงาน : งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...