รหัสประจำตัว : 1476

ชื่อ-สกุล : มิสนฤมล ภักดี

ฉายา :

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.4 , กลุ่มสาระภาษาไทย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...