ชื่อ-สกุล : มิสนฤมล ภักดี

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระภาษาไทย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...