รหัสประจำตัว : 1477

ชื่อ-สกุล : มิสจุฑารัตน์ เอี่ยมแสงศรี

ฉายา : กิ๊ฟ

สังกัดหน่วยงาน : งานส่งเสริมสวัสดิการ , งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายพัฒนาบุคลากร

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...