ชื่อ-สกุล : มิสนัทธ์หทัย กันเสน

สังกัดหน่วยงาน :

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บัญชีบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ )

more...