รหัสประจำตัว : 1481

ชื่อ-สกุล : มิสนัทธ์หทัย กันเสน

ฉายา : มิน

สังกัดหน่วยงาน : งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บัญชีบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...