รหัสประจำตัว : 1482

ชื่อ-สกุล : มิสทิพวรรณ สุระณี

ฉายา : นุ๊ก

สังกัดหน่วยงาน : งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บัญชีบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยแม่โจ้ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...