รหัสประจำตัว : 1489

ชื่อ-สกุล : มิสสุรีย์พร ผโลศิลป์

ฉายา : ตุ้ม

สังกัดหน่วยงาน : งานห้องสมุด

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...