รหัสประจำตัว : 1497

ชื่อ-สกุล : ม.สมเกียรติ มูลใหม่

ฉายา : ติ๊ก

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ , งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ , กลุ่มครู EP , กลุ่มครู IE

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 58109000173796

more...