ชื่อ-สกุล : มิสธนพร ชำนาญศิลป์

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ , งานบริหารระดับชั้น ป.2

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...