ชื่อ-สกุล : มิสธนพร ชำนาญศิลป์

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.2 , กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...