ชื่อ-สกุล : มิสกมลวรรณ จีรภิญญาภา

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.5 , กลุ่มสาระศิลปะ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )

more...