ชื่อ-สกุล : Mr.Russell John Ramos Micumao

สังกัดหน่วยงาน :

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต ( Pangasinan State University )

more...