ชื่อ-สกุล : Miss Nikita Louise Morton

สังกัดหน่วยงาน :

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต ( University of Birmingham )

more...