ชื่อ-สกุล : มิสณัฐธิดา ถนอมการ

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.4 , กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง )

more...