ชื่อ-สกุล : ม.คุณากรท์ วงษ์คำ

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม , งานบริหารระดับชั้น ป.6

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศษ.บ ( มหาวิทยาลัยเฃียงใหม่ )

more...