ชื่อ-สกุล : ม.คุณากร วงษ์คำ

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.6 , กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศษ.บ ( มหาวิทยาลัยเฃียงใหม่ )

more...