ชื่อ-สกุล : มิสณัฏฐกมล ป่าไร่

สังกัดหน่วยงาน : งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : นิเทศศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ )

more...