ชื่อ-สกุล : Mr.Liam Michael Bye

สังกัดหน่วยงาน :

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ธุรกิจบัณฑิต ( VICTORIA UNIVERSITY )

more...