ชื่อ-สกุล : ม.อโนชา จารุวัฒนจิตกุล

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.6 , กลุ่มสาระศิลปะ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ดศ.บ. ( วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ )

more...