ชื่อ-สกุล : ม.อโนชา จารุวัฒนจิตกุล

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระศิลปะ , งานบริหารระดับชั้น ป.6

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ดศ.บ. ( วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ )

more...