ชื่อ-สกุล : มิสกนกวรรณ สายมา

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มครู EP , งานบริหารระดับชั้น ป.2

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )

more...