ชื่อ-สกุล : Miss.Alexandra Jayne Hadley

สังกัดหน่วยงาน :

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : นิติศาสตรบัณฑิต ( ๊ืUniversity of Lincoln )

more...