ชื่อ-สกุล : Miss.Hannah Claire Di Cocco

สังกัดหน่วยงาน :

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต ( Mount Holyoke College )

more...