ชื่อ-สกุล : Mr.Fedel Rey Almia Orellano

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มครู IE

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาตรบัณฑิต ( Visayas State University )

more...