ชื่อ-สกุล : ม.สงกรานต์ กวงคำ

สังกัดหน่วยงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ )

more...