รหัสประจำตัว : 1532

ชื่อ-สกุล : Miss.Ladylide Alcuizar Laurel

ฉายา : Ladylide

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มครู IE

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาตรบัณฑิต ( Western Leyte College of Ormoc City )

more...