ชื่อ-สกุล : Miss.LI AIJUAN

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ , งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน , กลุ่มครู IE

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( )

more...