รหัสประจำตัว : 1537

ชื่อ-สกุล : มิสจิตราพร ซื่อธานุวงศ์

ฉายา : เหมย

สังกัดหน่วยงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...