รหัสประจำตัว : 1538

ชื่อ-สกุล : ม.ศุภกิจ คำลุน

ฉายา : มิตร

สังกัดหน่วยงาน : งานกีฬา , งานบริหารระดับชั้น ป.5 , กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ( สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...