ชื่อ-สกุล : Miss.Jennifer Ann Lunney

สังกัดหน่วยงาน :

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต ( Webster University )

more...