รหัสประจำตัว : 1545

ชื่อ-สกุล : ม.ตรินัยน์ พิชัยพรหม

ฉายา : ธะ

สังกัดหน่วยงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่6 ( โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...