ชื่อ-สกุล : ม.พรพิชัย กระบวนสุวรรณ

สังกัดหน่วยงาน : งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ , งานบริหารระดับชั้น ป.6 , กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศาสนศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย )

more...