รหัสประจำตัว : 1551

ชื่อ-สกุล : ม.พรพิชัย กระบวนสุวรรณ

ฉายา : เป๊ก

สังกัดหน่วยงาน : งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ , งานบริหารระดับชั้น ป.5 , กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศาสนศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...