ชื่อ-สกุล : มิสนภัสวรรณ กุญแจนาค

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.1 , กลุ่มครู EP

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : อ.บ. ( มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ )

more...