ชื่อ-สกุล : มิสรัตติกาล สำเนียง

สังกัดหน่วยงาน :

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. ( มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง )

more...