รหัสประจำตัว : 1553

ชื่อ-สกุล : มิสรัตติกาล สำเนียง

ฉายา : แตง

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.1 , กลุ่มสาระภาษาไทย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. ( มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...