รหัสประจำตัว : 1554

ชื่อ-สกุล : Mr.Alexander Charles Spangler

ฉายา : Alex

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มครู EP

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...