ชื่อ-สกุล : มิสณิชกานต์ ดวงแก้ว

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.6 , กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น )

more...