ชื่อ-สกุล : มิสณิชกานต์ ดวงแก้ว

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม , งานบริหารระดับชั้น ป.5

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น )

more...