ชื่อ-สกุล : มิสพัทยา คลังวิเชียร

สังกัดหน่วยงาน : งานร้านค้าเบเกอรี่

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...