ชื่อ-สกุล : มิสพัทยา คลังวิเชียร

สังกัดหน่วยงาน :

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...