ชื่อ-สกุล : Mr.Jay Alexander Hinckley Little

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มครู EP , กลุ่มครู IE

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต ( วิทยาลัยทองสุข )

more...